آنونس فیلم ها


قطارآن شب


  بزودی


  در حال اکران

23 نفر

23 نفر

قطارآن شب

قطارآن شب


 جدول اکران

# سانس
16:45
سانس
18:20
سانس
20:10
سانس
21:45
چهار شنبه
1398/11/09
تعطیل تعطیل تعطیل تعطیل
پنجشنبه
1398/11/10
قطار آن شب ۲۳ نفر قطار آن شب ۲۳ نفر
جمعه
1398/11/11
قطار آن شب ۲۳ نفر قطار آن شب ۲۳ نفر
شنبه
1398/11/12
قطار آن شب ۲۳ نفر قطار آن شب ۲۳ نفر
یکشنبه
1398/11/13
قطار آن شب ۲۳ نفر قطار آن شب ۲۳ نفر
دوشنبه
1398/11/14
قطار آن شب ۲۳ نفر قطار آن شب ۲۳ نفر